Controlul minţii de către o altă minte.

INDIVIDUALITATEA ÎN RELIGIE este dreptul inviolabil al oricărei fiinţe omeneşti. Dar în ciuda acestui fapt, de la căderea lui Lucifer încoace, hotărârea omului a fost mereu aceea de a stăpâni în locul lui Dumnezeu asupra semenilor săi. Rapoartele istorice sunt pline cu imagini întunecoase despre brutalitatea şi oprimarea omului de către om, dezvăluind eforturile acestuia de a-i constrânge pe semenii lui la închinarea dictată de conducătorii religioşi( excludem adevarata Biserica Apostoleasca si Soborniceasca, Ortodoxa) care, în timp ce credeau că ar împlini voia lui Dumnezeu, serveau în realitate diavolului. În ciuda puterii teribile exercitată de către aceşti stăpânitori, creştinii adevăraţi au refuzat totuşi să renunţe la principiile divine, indiferent de urmări. În fiecare generaţie au existat oameni care au susţinut cauza lui Dumnezeu şi prin acţiunea lor au aşezat temelia biruinţei finale.

INDIVIDUALITATEA ÎN RELIGIE nu este înţeleasă şi apreciată astăzi aşa cum trebuie, fiindcă generaţia de acum nu ştie nimic despre lupta necesară pentru stabilirea acestor libertăţi preţioase. Această neştiinţă şi indiferenţă dă lui Satana avantajul de care are nevoie pentru reimpunerea legii opresive din trecut. De aceea generaţia din prezent trebuie să devină familiarizată cu biruinţele care au fost câştigate într-un timp când individualitatea în religie a fost încercată prin foc, fiare sălbatice, ameninţări cu închisoarea şi prin orice altă persecuţie posibilă, iar apoi să înveţe să păstreze libertatea câştigată cu un preţ aşa de scump, căci timpul este foarte aproape, când presiunile din trecut vor fi impuse din nou.

Mijloace de înrobire a minţii. – Toate felurile de corupţie morală asemănătoare celor existente printre antediluvieni vor fi implicate cu scopul de a înrobi mintea oamenilor. Divinizarea naturii, permisivitatea neînfrânată a voinţei umane, acceptarea conducerii celor lumeşti – toate acestea constituie mijloacele prin care Satana îşi va aduce la îndeplinire obiectivele sale precise. Pentru realizarea planurilor lui, Satana se va folosi de puterea minţii de a controla altă minte. Cel mai trist dintre toate este gândul că, sub influenţa lui înşelătoare, oamenii vor avea o formă de evlavie, fără a avea o legătură reală cu Dumnezeu. Asemenea lui Adam şi a Evei, care au mâncat din rodul pomului cunoştinţei binelui şi răului, mulţi se hrănesc chiar şi acum cu delicatesele înşelătoare ale minciunii.

Nici unei persoane nu trebuie să i se îngăduie să preia controlul minţii alteia, crezând că prin aceasta îi va aduce un mare bine.

S-ar putea să fim la fel de slabi ca şi femeia care a atins poala hainei lui Hristos, dar, dacă folosim ocazia pe care Dumnezeu ne-a acordat-o, să venim la El în credinţă, El ne va răspunde la fel de repede precum a răspuns atingerii credinţei acelei femei.

Faptul ca o fiinţă umană să-şi cedeze mintea controlului unei alte fiinţe umane nu este în planul lui Dumnezeu. Hristos cel înviat, care stă pe tron la dreapta Tatălui, este Vindecătorul puternic. Căutaţi-L pe El pentru puterea vindecătoare. Prin El şi numai prin El păcătoşii pot veni la Dumnezeu aşa cum sunt, dar niciodată prin intermediul vreunei alte minţi omeneşti. Omul nu trebuie să se interpună niciodată între trimişii cerului şi cei suferinzi.

Putere şi statornicie sau o minte subjugată. – Educarea unei minţi omeneşti ajunse la o vârstă a maturităţii trebuie să fie diferită de disciplinarea unui animal. Animalul nu învaţă altceva decât să se supună stăpânului. Pentru animal, stăpânul înseamnă raţiune, voinţă şi judecată. Această metodă, folosită uneori în educarea copiilor, îi face să ajungă puţin mai mult decât nişte roboţi. Mintea, voinţa şi conştiinţa sunt supuse conducerii unei alte persoane.

Nu este planul lui Dumnezeu ca o minte să fie dominată de o altă minte. Cei care slăbesc sau distrug personalitatea cuiva îşi asumă o sarcină care nu poate duce decât la rău. Atâta timp cât se află sub supraveghere, copiii pot părea asemenea unor soldaţi bine disciplinaţi, dar, când controlul încetează, caracterul lor se va dovedi lipsit de putere şi de statornicie. Deoarece nu au învăţat niciodată să se conducă singuri, aceşti tineri nu recunosc nici o restricţie, cu excepţia regulamentelor părinţilor, profesorilor sau a statului. O dată ce regulamentele dispar, ei nu ştiu cum să-şi folosească libertatea şi adesea se dedică unei vieţi neînfrânate, care se dovedeşte, în cele din urmă, o ruină.

Conştiinţa şi individualitatea nu trebuie limitate în mod abuziv. – În domeniul conştiinţei, sufletul trebuie lăsat pe deplin liber. Nimeni nu trebuie să conducă mintea unei alte persoane, să judece pe altcineva sau să-i prescrie îndatoririle. Dumnezeu oferă fiecărui suflet libertatea de a gândi şi de a-şi urma propriile convingeri. „Fiecare dintre noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu” (Romani 14,12). Nimeni nu are dreptul de a anihila individualitatea cuiva, înlocuind-o cu propria sa individualitate. În toate domeniile în care sunt implicate principii, „fiecare să fie deplin încredinţat în mintea lui” (versetul 5). În Împărăţia lui Hristos nu există loc pentru opresiune despotică sau pentru comportament impulsiv. Îngerii cerului nu vin pe pământ pentru a conduce şi pentru a cere supunere, ci, în calitate de mesageri ai harului, ei au rolul de a coopera cu oamenii în restabilirea demnităţii umane. Mintea omenească nu trebuie limitată în mod abuziv sau subjugată şi condusă de alţi oameni, fie ei  chiar entitati guvernamentale; si anume politie, jandarmerie, politicieni, etc.

Unitate fără anularea identităţii. – Acum trebuie să ne unim… Dar să ne amintim că unitatea creştină nu înseamnă anularea identităţii unei persoane şi înlocuirea ei cu identitatea altei persoane şi nici nu înseamnă că mintea cuiva trebuie controlată şi condusă de mintea altcuiva. Dumnezeu nu i-a oferit nici unui om puterea pe care, prin declaraţiile şi faptele lor, unii pretind că o deţin; precum entitatile gen STATUL. Dumnezeu cere ca fiecare om să rămână liber şi să urmeze îndrumările Cuvântului.

Supunerea faţă de Dumnezeu sau supunerea faţă de oameni . – Voi Îi aparţineţi în întregime lui Dumnezeu, trup, suflet şi spirit. Mintea voastră Îi aparţine lui Dumnezeu şi talentele voastre, de asemenea, Îi aparţin Lui. Nimeni nu are dreptul să conducă mintea altcuiva şi să-l judece, prescriindu-i îndatoririle. Există anumite drepturi care aparţin fiecărei persoane în realizarea lucrării lui Dumnezeu. Libertatea de a ne lua aceste drepturi nu este cu nimic mai mare decât libertatea de a ne lua viaţa însăşi. Nimănui nu i se permite să ne ia aceste drepturi, mai mult decât i s-ar permite să ne ia viaţa însăşi. Dumnezeu ne-a dăruit libertatea de a gândi şi este privilegiul nostru să respectăm îndemnurile propriei noastre conştiinţe cu privire la datorie. Noi nu suntem decât nişte fiinţe umane, şi o fiinţă umană nu are vreun drept sau vreo jurisdicţie asupra conştiinţei unei alte fiinţe umane… Fiecare dintre noi are o individualitate şi o identitate care nu pot fi încredinţate conducerii nici unei alte fiinţe umane. Fiecare dintre noi este un unicat al creaţiei lui Dumnezeu.

Absurditatea încrederii în puterea omenească a politicienilor  si a STATULUI. – Noi suntem înclinaţi să aşteptăm simpatie şi încurajare din partea oamenilor, în loc  să aşteptăm să le primim din partea Domnului Iisus. Adesea, în mila şi credincioşia Sa, Dumnezeu îngăduie să fim trădaţi chiar de aceia în care ne-am pus încrederea, ca să putem înţelege absurditatea încrederii în oameni şi în puterea omenească. Să ne încredem în Dumnezeu pe deplin, cu umilinţă şi fără egoism.

Satana stăpâneşte mintea care exercită controlul asupra altei minţi. –. Satana stăpâneşte atât mintea celui care se lasă controlat, cât şi mintea care exercită controlul. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să înţelegem adevărata ştiinţă a zidirii pe Hristos, Mântuitorul şi Răscumpărătorul nostru.

Satana nu poate influenţa o minte care refuză să i se supună. – Cele mai importante drepturi pe care le avem se află în răspunderea fiecăruia în mod personal. Nimeni nu le poate afecta fără să aibă CONSIMTAMANTUL nostru. Nici chiar toate legiunile satanice nu vă pot face vreun rău, dacă nu vă deschideţi sufletele în faţa amăgirilor şi în faţa săgeţilor lui Satana. Ruina voastră nu poate avea niciodată loc înainte ca voinţa voastră să consimtă lucrul acesta. Dacă nu există nici o întinare în mintea voastră, oricât de imorale ar fi circumstanţele în care vă aflaţi, nu puteţi fi degradaţi sau pătaţi. Satana nu poate influenţa mintea sau intelectul dacă acestea nu îi sunt puse la dispoziţie. Acceptarea adevărului care vine din cer conduce mintea la supunere faţă de Domnul Hristos. Apoi, sănătatea sufletului, care vine din primirea şi trăirea principiilor curate, se dezvăluie în cuvintele şi faptele neprihănirii. Credinţa care ne îndrumă spre aceasta nu este acea credinţă care susţine că mintea trebuie să fie controlată de către o altă minte, până când o persoană ajunge să acţioneze comandată de voinţa alteia, şi nu din credinţa in Mantuitorul Iisus Hristos. Credinţa unor asemenea oameni este o credinţă în lucrarea lui Satana. El prezintă erori imense şi înşală pe mulţi prin minunile pe care le face. Această lucrare va înainta tot mai mult, pana la venirea Mantuitorului Iisus Hristos. Amin

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s